भैंसी हेरेर एउटा जीवले भन्छ– “मरेदेखि खान्थें” तर हेर्दाहेर्दै भैंसी ब्यायो !

k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL a'waf/ sf7df8f}Fdf ;a}sf nflu /f]huf/ M ;+j}wflgs clwsf/ k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd z'ef/De ;df/f]xnfO{ ;Daf]wg ug'{x'Fb} . t:jL/ M rGb|snf If]qL, sf7df8f}F, /f;;

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल आफुले सोचेजति अरुले कल्पनै गर्न नसक्नेगरी ‘सफल भएको दावी गरेका छन् । आज राजधानीमा आयोजित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भको विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई हरेक दिन एक कदम अघि बढाएको दावी गरेका हुन् । उनले निक्कै गतिलो किस्सा सुनाउँदै भनेका छन् ‘हेर्दाहेर्दै भैंसी ब्यायो । दूध पनि दियो, पाडी पनि पायो । नेपाली जनताले देख्न खोजेको दिन यही हो ।’ बडो रोचक उखान निकालेका ओलीले भने हुन सक्छ– एउटा भैंसी हेरेर एउटा जीवले भन्छ– मरेदेखि खान्थें । हेर्दाहेर्दै भैंसी ब्यायो । दूध पनि दियो ।

पाडी पनि पायो । मर्ला र खाउँला भन्ने जीवले भन्छ– यही दिन देख्नुपर्ला भनेर, यही दिन देख्नका लागि म बाँचेको थिएँ आजसम्म । कुन दिन देख्नुपर्‍यो । हो भैंसीका लागि, भैंसीका पाडाका लागि, भैंसी पाल्नेका लागि, सप्पैका लागि यही दिन देख्न खोज्या हो । नेपाली जनताका लागि यही दिन देख्न खोज्या हो । नेपाली जनताले देख्न खोजेको दिन यही हो । भन्दै ओलीले उत्साह व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने अब कोही जनता भोकै बस्नुपर्ने छैन । कोही घरबासबिहिन हुनुपर्ने छैन ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*